Monday, February 27, 2017

媒體習作:下次我地叫人唔好歧視人果陣唔好叫得咁大聲

拍攝資料:1/640 sec.  F/5.6   ISO-100
拍攝地點:
拍攝者:Dennis Stone (愛『攝足香港』的小伙子)


最近同朋友傾開一個涉及「弱勢社群」既話題
一講到「弱勢社群」尼個字
朋友即刻講左句唔好用「弱勢社群」黎形容「弱勢社群」
咁係一種間接標籤

響我眼中
「弱勢社群」只係代表緊一群具有某特徵既群體
但係所謂既標籤係社會帶出而黎
定係由我地帶出而黎

如果無帶任何標籤成份去用「弱勢社群」尼個字
尼個只係一般簡單序述

到底所謂既標籤所謂既歧視尼幅有色既眼鏡
係咪一早已隱藏響我地腦海中

No comments:

Post a Comment